Мо гуманітарних дисциплін

План роботи

методичного об’єднання

вчителів гуманітарних дисциплін

Пирятинської загальноосвітньої школи

 І-ІІ ступенів № 1

Пирятинської райдержадміністрації

Полтавської області

на 2013/2014 н.р.

 

 

 

 

Документація

МО вчителів гуманітарних дисциплін

на 2013/2014 н.р.

Нормативно-правові документи

1)        положення про МО, затверджене методичною радою школи;

2)        витяг з наказу про створення предметного МО та призначення керівника МО  ;

3)        положення про керівника МО;

4)        атестаційний лист керівника МО;

5)        положення про ярмарок педмайстерності ;

6)        накази і розпорядження по школі;

7)        перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО вчителів гуманітарних дисциплін

8)        методичні рекомендації всіх рівнів;

9)        перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах  з навчанням українською мовою у 2011/2012 навчальному році;

10)     протоколи засідань МО;

11)     склад вчителів МО;

12)     методичні картки вчителів МО;

13)     форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Документи перспективного планування:

1)        перспективний план атестації вчителів МО;

2)        перспективний план курсової під­готовки вчителів МО;

3)        перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

Документи поточного планування:

1)         план засідань МО на 2013/2014 н.р.;

2)        плани проведення і матеріали декад ;

3)        план роботи МО щодо удосконалення навчально-мето­дичного забезпечення викладання гуманітарних дисциплін;

4)        план роботи з обдарованими учнями;

5)        план роботи з невстигаючими учнями;

6)        план роботи Школи молодого (малодосвідченого) вчителя «Шлях до майстерності»; - за наявності молодих спеціалістів

7)        самоосвіта вчителів МО;

8)        план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до семінарів-практикумів

9)        графік взаємовідвідування уроків вчителями МО;

10)    графік проведення відкритих уроків;

11)      графік проведення позакласних заходів учи­телями МО;

12)     графік проведення поточних контрольних робіт.

Інформаційно-аналітичні та звітні документи:

1)        інформаційно-аналітичні довідки;

2)        порівняльна діаграма щодо успішності  за 3 навчальні роки;

3)        рейтинг успішності у вивченні гуманітарних дисциплін (діаграма);

4)        рейтинг вчителів МО;

5)        діагностичні графіки, таблиці;

6)        звіт про роботу МО

7)        результативність роботи МО;

8)        результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор

Пирятинської зш І-ІІ ст. № 1

______Т.О.Головко

 

План засідань методичного об’єднання

вчителів гуманітарних дисциплін на 2013-2014 навчальний рік

№3/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1

1.Орієнтація планування роботи МО на мові освітні стандарти; затвердження плану роботи

2.опрацювання інструктивно-методичних матеріалів

3.огляд навчально-методичної та фахової літератури

4.креативна освіта для розвитку інноваційної особистості (основні напрямки роботи над науково-методичною проблемою на 2 етапі)

вересень

Волик Н.Ф.

 

 

Охріменко Т.О.

 

 

Стригунівська Л.О.

2

1.особистістю-орієнтування система навчання та її вплив на розвиток творчих здібностей дитини(система роботи з обдарованими дітьми;олімпіади,конкурси)

2.сучасні освітні технології навчально-виховному процесі.

  •  Метод проектів у навчальному процесі
  •  Застосування інтерактивнихтехнологійу навчально-виховному процесі
  •  Виконання ігрових методів у навчально-виховному прцесі
  •  Образне мислення на уроках світової літератури
  •  Дослідницька діяльність учнів на уроках української літератури

жовтень

Ласа О.М.

Попенко Н.Г.

Новікова Д.Г.

3

  1.  Роль самоосвіти у підвищенні професійної компетентності педагога.
  2.  Траєкторія особистісного розвитку педагога: проектування і реалізація:

Вернісаж педагогічних ідей (впровадження продуктивних технологій в навчально-виховний процес)

Моделювання та захист моделей уроку

3. панорама педагогічних знахідок (показ творчих напрацювань)

Березень

Бланк ідей інноваційних педагогічних технологій

 

Відкриті уроки

 

Вчителі, які атестуються

4.

1. Креатині методи навчання

 

 

2. Огляд інструктивних документів з організації закінчення навчального року та проведення ДПА в 9 класах

3. Про стан виконання навчальних програм, планування повторення.

4. Про результативність роботи МО в 2012-2013 н.р. та завдання на наступний рік.

Квітень

Обмін досвідом із самоосвіти педагогів

 

Головко Т.О.

 

 

 

Бесіда за круглим столом

 

Мета і завдання

МО вчителів гуманітарних дисциплін

на 2013/2014 н.р.

 

1.         Спрямувати роботу кафедри на виконання ос­новних стратегічних завдань оновлення освіти:

        Конституції України,

        Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

        Національної доктрини розвитку освіти в Ук­раїні в XXI столітті;

        державної програми «Вчитель».

2.        Розкривати духовне багатство української і сві­тової літературної скарбниці, прилучати учнів до ес­тетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників, історичних діячів.

3.        Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

4.        Дотримуватися єдиного мовного та орфографіч­ного режимів.

5.        Плекати любов і повагу до українського слова, культури, історії..

6.        Працювати над удосконаленням культури мо­влення.

7.         Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня  викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

8.        Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

9.        Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

10.     Вивчати та використовувати на практиці інно­ваційні методи навчання.

11.      Упроваджувати методи нетрадиційної, нестан­дартної організації творчої діяльності учнів.

12.     Вивчати індивідуальні особливості учнів з ме­тою їх урахування при плануванні роботи.

13.     Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

14.     Залучати учнів до участі в олімпіадах, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

15.     Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

16.     Продовжити роботу зі створення навчально-ме­тодичного комплексу.

17.     Сприяти творчому розвитку учнів, становлен­ня їх особистості.

18.     Формувати активну громадську позицію вчи­телів та учнівської молоді.

19.     Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

20.    Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

21.     Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

22.    Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

23.    Координувати планування.

24.    Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

25.    Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

26.    Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

27.    Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

28.    Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

29.    Виготовляти наочність.

 

Основні напрямки діяльності

МО вчителів гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

 

1.             Аналіз результатів освітньої діяльності з пред­метів.

2.             Участь у розробці варіативної частини навчаль­ного плану, внесення змін до вимог щодо мінімаль­ного обсягу і змісту навчальних курсів.

3.             Розробка інтегрованих навчальних програм з пред­метів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

4.            Підготовка й обговорення рукописів навчаль­но-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників з предметів.

5.            Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

6.            Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підви­щення кваліфікації вчителів.

7.             Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.

8.             Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних ма­теріалів до них.

9.            Розгляд питань організації, керівництва і конт­ролю дослідницької роботи учнів.

10.         Організація і проведення педагогічних експе­риментів з пошуку і впровадження нових інформа­ційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.

11.         Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а та­кож методики їх використання у навчальному процесі.

12.         Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.

13.         Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

 

 

Основні справи

МО вчителів гуманітарних дисциплін

  (2013/2014 н.р.)

1.     Проведення всіх видів навчальних занять.

2.     Розробка календарно-тематичних планів з ураху­ванням особливостей роботи школи, умов і особливостей навчання різних груп учнів.

3.     Затвердження тематики індивідуальних дослід­жень учителів.

4.      Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання.

5.      Навчання вчителів методології ведення дослід­но-пошукової і науково-дослідницької роботи.

6.      Комплексне методичне забезпечення навчаль­них предметів МО.

7.      Надання допомоги співробітникам МО у підготовці до атестації.

8.      Встановлення творчих зв'язків з кафедрами і МО інших навчальних за­кладів з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих учителів.

9.      Участь в експериментах і наукових дослід­женнях з важливих теоретичних проблем з профілю МО, проблем педагогіки для підвищення якості викладання навчальних предметів.

10.  Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів  до олім­піад, інтелектуальних конкурсів, конференцій.

11.  Організація професійної орієнтації учнів

                                                      Перелік нормативних документів,

необхідних для роботи МО вчителів гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

 

1.         Державна національна програма «Осві­та. Україна ХХІ століття».

2.        Національна доктрина розвитку осві­ти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

3.         Інструктивно-методичний лист МОНУ № 119— 274 від 02.06.2003 р.

4.         Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.

5.        Закон України «Про освіту».

6.        Закон України «Про загальну середню освіту».

7.        Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

9.         Указ Президента України від 4 лип­ня 2005 року № 1013/2005 «Про не­відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

10.      Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.

11.        Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. К.: Шкільний світ, 2001.

12.       Навчальні програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів з українською мовою  навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.

13.       Постанова КМУ «Державний стандарт ба­зової і повної загальної середньої освіти» № 24                  від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.

14.      Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.

15.      Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.

16.      Лист МОНУ «nbsp; class=4.креативна освіта для розвитку інноваційної особистості (основні напрямки роботи над наукоnbsp; 5.nbcenternbsp; classpan/span/pMsoNormal /spannbsp; nbsp;spans= /tdnbsp; /span4.nbsp;/p/spanspan class=sp;spanFontStyle80FontStyle80/bspanMsoNormal/pnbsp;Наказ МОНУ во-методичною проблемою на 2 етапі) /spannbsp;spanspannbsp;p align=Вимоги до виконання письмо­вих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.

17.      Регіональні, місцеві програми, спря­мовані на розвиток освітньої галузі.

 

 

Перспективний графік

проходження курсів підвищення кваліфікації 

 вчителів МО гуманітарних дисциплін

на 2011/2015 рр.

 

з/п

ПІБ вчителя

Рік попередньої перепідготовки

Категорія

Рік наступної  перепідготовки

Примітка

2011

2012

2013

2014

2015

1

Головко Тетяна Олександрівна

2009

Вища

 

+

 

 

 

 

2

Волик Надія Федорівна

2005

Вища

Вчитель-методист

+

 

 

 

 

 

3

Стригунівська Лариса Олександрівна

2006

І

 

+

 

 

 

 

4

Польська Юлія Володимирівна

2010

ІІ

 

 

 

 

+

 

5

Охріменко Тетяна Олександрівна

2010

І

 

 

 

 

+

 

6

Ласа Ольга Михайлівна

-

спец

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний графік атестації

 вчителів МО української мови та літератури

на 2011/2015 рр.

 

з/п

ПІБ вчителя

Рік попередньої атестації

Категорія

Рік наступної  атестації

Примітка

2011

2012

2013

2014

2015

1

Головко Тетяна Олександрівна

2009

Вища

 

 

+

 

 

 

2

Волик Надія Федорівна

2006

Вища

Вчитель-методист

+

 

 

 

 

 

3

Стригунівська Лариса Олександрівна

2007

І

 

 

 

 

 

 

4

Польська Юлія Волоимирівна

2010

ІІ

 

 

 

 

 

 

5

Охріменко Тетяна Олександрівна

2009

І

 

 

+

 

 

 

6

Ласа Ольга Михайлівна

-

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Перспективний план внутрішкільного контролю

на 2009/2014 рр.

 

з/п

Предмет

Рік

останньої перевірки

Рік наступної  перевірки

Примітка

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

1

 

Українська мова

 

2009

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Українська література

 

2009

0

0

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  - тематична перевірка

     фронтальна перевірка – 1 раз в 5 років

 

 

 

 

План роботи Школи  фахової майстерності

МО вчителів гуманітарних дисциплін

(2012/2013 н.р.)

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

1

Нетрадиційні уроки та їх ефективність.

 Застосування Інтернет-технологій у пізнавальній діяльності учнів на уроках та позакласній роботі.

 

Листопад

Головко Т.О.

 

2

1.Науково-теоретичний семінар «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу».

4.1.   «Розвиток і функціонування  української мови в школі».

 

4.2.   «Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій».

4.3.   «Функціонування української мови в роботі НВЗ».

4.4.   Обмін думками.

 

Лютий

Голова МО

Волик Н.Ф.

 

3

Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках  літератури».

 

Квітень

Стригунівська Л.О.

 

4

Випуск методичних розробок

«Педагогічна скарбничка-2011-2012» ДИСК

Березень

Голова МО

Волик Н.Ф.

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Пирятинської

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів № 1

                                                                                                                  ______ Т.О.Головко           

                                                                                                                                           28.08.2011 р.  

     

Положення

про методичне об'єднання

вчителів гуманітарних дисциплін

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1

 

Методичне об'єднання вчителів гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом, який здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і роз­витку.

Методичним об'єднанням за­відує спеціаліст з вищою ква­ліфікаційною категорією, вчитель-методист, який має досвід методичної, науково-дослідницької роботи.

 

Методичне об'єднання забезпечує:

     проведення всіх форм на­вчання і/b/p ПІБ вчителяMsoNormal class= MsoNormal class=center /pMsoNormalp align=quot;centernbsp;center виховання: уроків, годин спілкування, індиві­дуальних занять та консуль­тацій, семінарських занять, конференцій, передбаче­них навчальними планами та програмами;

     проведення тематичних та державних атестацій, орга­нізацію спецкурсів;

     проведення позакласної ро­боти;

     підготовку і подання на­вчальних і виховних про­грам для затвердження, узагальнення висновків щодо навчальних про­грам, які складені іншими методоб'єднаннями;

     підготовку навчальних і ви­ховних посібників, підруч­ників, різних інструкцій, унаочнення, планів, а та­кож висновків та рецензій на посібники, підручники і методичну літературу;

     організацію підбору, напи­сання учнями рефератів, науково-дослідницьких робіт МАН та їх рецензування;

     узагальнення досвіду ко­лег, організацію науково-дослідницької роботи згід­но із затвердженим планом; аналіз індивідуальних планів і програм членів м/о та іншої роботи (впровадження ними ППД, досягнення науки);

     встановлення зв'язку із вуза­ми області (організація спец­курсів, участь у вступних іспитах, спільна науково-дослідницька робота);

     пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;

     організацію заходів з під­вищення кваліфікації спе­ціалістів методоб'єднань.

Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.

 

Критерії методичної роботи

1. Результативність. Збільшення задоволеності вчителів процесом та результатом власної праці.

2. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

3. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.

4. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній  і змісту методичної роботи.

 

Методичне об'єднання має пра­во:

1.         Рекомендувати своїм підлеглим різні форми підвищення квалі­фікації за межами школи.

2.     Подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су.

3.     Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

4.     Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

5.     Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі.

6.   Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до за­ступників директора з НВР та BP.

 

Режим   роботи:   має   бути  не менше 4 засідань, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів цієї роботи.

Методичні об'єднання можуть бути створені за умови, коли до їх складу входить не менше 5 (п'яти) осіб.

МО вчителів гуманітарних дисциплін організовано за наявності п’яти - шести вчителів з однієї освітньої галузi .

На базі МО створено творчі групи вчителів. До її складу входять педагоги, якi викладають вiдповiдні навчальні предмети.

Очолює МО голова, якого обирають на два роки. Голова творчої групи обирається складом групи і затвержується завідувачем МО.

У своїй діяльності вчителі МО керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннями Мiнiстерства освіти i науки, молоді та спорту України, Пирятинського районного відділу освіти, а також Статутом i локальними правовими актами школи (Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами тощо).  

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Пирятинської

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів № 1

       ______ Т.О.Головко

28 .08.2011 р.

 

Положення про керівника методичного об'єднання

вчителів гуманітарних дисциплін

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1

 

 

Керівник ШМО вчителів гуманітарних дисциплін обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами МО і  затверджується наказом директора школи.

1.          Керівник ШМО:

            чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методич­ними рекомендаціями всіх рівнів;

            визначає пріоритетні напрями робо­ти, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

            складає план роботи ШМО на навчаль­ний рік на аналітико-діагностичній основі;

            активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

            відповідає за ведення належної до­кументації ШМО;

            готує і проводить загальні засідання ШМО (4-5 разів на рік);

            організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

            організовує методичні виставки, ви­давничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

            організовує оперативне коригування нав­чально-методичних матеріалів;

        організовує підвищення кваліфікації виклада­цького складу МО, дає рекомендації вчителям, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію;

         контролює підготовку вчителів до занять і якість їх проведення;

            всебічно забезпечує самостійну роботу уч­нів, які навчаються за індивідуальними планами;

        керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів;

            забезпечує готовність шкільних ко­манд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської пред­метної олімпіади;

            збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результа­ти проведених моніторингових конт­рольних робіт;

            керує організацією проведення пред­метної декади (тижня), тижня мето­дичної майстерності;

            бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання на­вчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педа­гогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

            контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

            проводить діагностику вчителів, здій­снює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;

            за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику дирек­тора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;

            керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО;

            керівник ШМО член методичної ради школи.

 

    Робота МО проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік. План складено керівником МО Волик Н.Ф. розглянуто на засіданні МО і погоджено із заступником директора з навчально-виховної роботи Новіковою Л.Г., затверджено директором школи Головко Т.О.

    Засідання МО проводять відповідно до плану роботи МО на поточний навчальний рік. З кож­ного питання, яке обговорюється на засіданні, прий­мають рекомендації.

    При розгляді питання щодо тематики або інтересів інших МО школи на засідання запрошуються їх керівники.

 

 

Керівник МО

вчителів гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н. р.)

 

 

Прізвище, ім'я по батькові

Навчальний

заклад

Стаж

Категорія

Проблема

школи

Проблема, над

якою працює

вчитель

Форми

роботи

Волик Надія Федорівна

Полтавський педагогічний інститут, філологічний факультет

45

Вища, вчитель - методист

Крок за кроком до життєвої компетентності учня

підвищення рівня знань та формування життєвої компетентності на уроках учителів гуманітарних дисциплін через використання інтерактивних та мультимедійних технологій навчання

 

Виступи на засіданнях МО, МР, ПР, семінарах-практикумах, проведення відкритих уроків, написання проекту.

 

 

Функції управління та зміст діяльності

голови МО

 

Зміст діяльності

Функції управ­ління

Інформаційно-аналітична

 

 

Формує банк даних про методроботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання про­грам, рішень протоколів засідань МО

Мотиваційно-цільова

 

Визначає мету завдання (разом з учителями) і роботи МО, форми роботи, формує звітності кожного вчителя

Планово-прогностична

 

 

Визначає зони найближчого розвитку вчителів на основі моніторингу (діагностики) професійних якостей, планує конкретні заходи для досягнення поставленої мети

Організаційно-виконавча

 

 

 

Організує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкри­тих уроків

Контрольно-діагностична

 

 

Здійснює зрізи знань учнів з предметів, аналізує перевірені роботи, визначає якість та рівень навченості учнів з предмета і окремо у кожного вчителя

Результативно-коригувальна

 

Забезпечує оперативну допомогу в роботі вчителів, регулювання роботи МО, вносить на засідан­ня ІНМЦ пропозиції щодо коригування.

 

 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор Пирятинської

загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів № 1

       ______ Т.О.Головко

28 .08.2011 р.

 

Положення про ярмарок педагогічної майстерності

шкільного методичного об’єднання вчителів

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів № 1

 

Ярмарок педагогічної майстерності шкільного методоб’єднання — це комплекс навчально-виховних заходів, спрямова­ний на розвиток творчості учнів, по­глиблення та поширення знань з пред­метів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів.

 

Організація та проведення

 

Ярмарок педагогічної майстерності організовується та про­водиться відповідним предмет­но-методичними об'єднанням, центрами, творчою групою, відділом не частіше одного разу на півріччя.

До участі у ярмарку педагогічної майстерності можуть бути запрошені фахівці з наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.

 

Завдання ярмарку педмайстерності

 

1.        Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку твор­чої активності та зацікавленос­ті учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.

2.       Вдосконалювати науково-мето­дичний рівень та рівень про­фесійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.

3.       Поглибити знання з предме­тів та підвищити інтерес учнів до інших наук, непередбачених навчальним планом школи.

 

Функції ярмарку педмайстерності

 

1.    Організаційна — ярмарок до­зволяє внести цікаві захо­ди та інноваційні технології до навчально-виховного проце­су, вдосконалити організацій­ні якості вчителів та розвива­ти організаційні здібності учнів.

2.    Діагностична — можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний роз­виток учнів.

3.    Моделююча — під час плануван­ня тижня розробляються прин­ципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4.  Пропагандистська — зміст ярмарку спрямований на інформу­вання учнів про досягнення науки та техніки, виконання перспективних завдань програ­ми розвитку школи.

 

Структура ярмарку педмайстерності

 

Складовими ярмарку педагогічної майстерності  є відкриті уроки вчителів МО, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, методичні дні, КВК, брейн-ринги тощо. Кожен ярмарок повинен містити належне інформаційне забезпечення.

 

 

Результативність вчителя (МО)

 _________________

 

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Рівень навчальних досягнень учнів на кінець навчального року з:

·    

 

 

 

 

·                     &span class=nbsp;spanp class=nbsp;організовує оперативне коригування навMsoNormal/pp align=MsoNormalspan/tdnb/spanFontStyle67/spanbspanshy;фесійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.Style7/span/trsp;

 

 

 

 

Кількість проведених відкритих уроків (заходів)

 

 

 

 

Участь у роботі фахових семінарів, конференцій, журі та ін.:

·шкільних

 

 

 

 

·районних

 

 

 

 

·всеукраїнських і міжнародних

 

 

 

 

Участь у конкурсах фахової майстерності

 

 

 

 

Кількість переможців Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури:

·  І етап (шкільний)

 

 

 

 

·  ІІ етап (районний)

 

 

 

 

·  ІІІ етап (міський, обласний)

 

 

 

 

·  ІV етап (всеукраїнський)

 

 

 

 

Кількість переможців Міжнародного конкурсу української мови ім. П.Яцика:

·                                             І етап (шкільний)

 

 

 

 

·                                             ІІ етап (районний)

 

 

 

 

·                                             ІІІ етап (всеукраїнський)

 

 

 

 

Кількість переможців МАН:

 

 

 

 

·                                         І етап (районний)

 

 

 

 

·                                         ІІ етап (міський, обласний)

 

 

 

 

·                                         ІІІ етап (всеукраїнський)

 

 

 

 

Кількість переможців інших конкурсів

 

 

 

 

Публікації

 

 

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

з невстигаючими учнями

 МО вчителів  гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

 

ПІБ вчителя

ПІБ учня

Клас

Методична       робота       МО

Зміст і методи роботи

Термін

виконання

Відпові-дальний

Прим.

 

 1

 

 

 

1.    Вивчення індивідуальних особливостей.

Протягом року

Вчителі        методичного      об’єднання

 

 

2.    Вивчення пізнавальних інтересів школярів.

Вересень

 

 

3.     Ознайомлення учнів з вимогами у школі:

    не порушувати дисципліну;

    не запізнюватися на уроки;

    не пропускати заняття;

    не сперечатися із дорослими вдома:

    своєчасно виходити до школи;

    повертатися після уроків;

    дбайливо ставитися до одягу;

    бути охайним.

Протягом

першого тижня

 

 

 2

 

 

 

 

4.     Організація допомоги кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях.

        Допомогти учням повірити у власні сили та здібності.

Протягом н.р.

 

 

 3

 

 

 

 

5.     Проведення консультацій батькам про засоби ліквідації прогалин у навчанні.

Протягом

н.р

 

 

 4

 

 

 

6.   Проведення роботи щодо активізації пізнавальної діяльності  

       Школярів (прогалин у знаннях учнів):

1) опитування лише той матеріал, який школяр знає;

2) надання консультації з предметів;

3) на уроках індивідуальні завдання відповідного рівня знань.

Протягом н.р.

 

 

7.   Проведення анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання. Наслідки поганої освіти».

Вересень

 

 

 5

 

 

 

 

8.   Діалог на тему «Твоє інтелектуально-естетичне хобі: читання, колекціонування і т. ін..»

Жовтень

 

 

9.   Активізація роботи щодо залучення до роботи предметних гуртків, позакласної діяльності.

Протягом н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

з обдарованими учнями

МО вчителів  гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

ПІБ вчителя

ПІБ учня

Клас

Методична робота МО

Мета роботи

Вид роботи

Термін

виконання

Відпові-дальний

Прим.

1

 

 

 

1. Виявлення обдарованих дітей.

Використання методик

„Оперативна пам’ять”, „Пам’ять на  образи”, „Кількісні відношення".

Проведення тесту А. Фурмана для виявлення інтелектуального потенціалу дітей.

Вересень

 

 

2

 

 

 

2. Створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей.

 

Навчальний план школи.

Залучення родини.

Мотиваційна робота з обдарованими учнями для орієнтації їх на досягнення високих результатів.

Робота психолога.

Робота в мережі Internet.

Протягом

н.р.

 

 

3

 

 

 

3. Максимальне розкриття обдарованості та якнайповніша реалізація можливостей.

Факультативи,  індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, фестивалі.

Самоосвітня діяльність учнів.

Поглиблене вивчення теоретичного матеріалу.

Робота гуртків.

Інтелектуальні ігри.

Протягом

н.р.

 

 

4

 

 

 

4. Формування учнівського колективу та колективу вчителів, який готовий працювати з обдарованими дітьми. Науково-дослідницька робота вчителів.

Індивідуальні консультації.

Декада української філології, традиційні свята.

МАН.

Протягом

н.р.

 

 

5

 

 

 

5. Моральне та матеріальне стимулювання  саморозвитку.

Видання шкільної газети, збірників.

Участь вчителів у роботі журі всеукраїн-ських олімпіад, конкурсів, фестивалів.

Робота з дидактичною та навчальною літературою.

Протягом

н.р.

 

 

 

6. Критерії результативності.

Відзначення на заключному святі школи.

Участь у олімпіадах, МАН, вступ до ВУЗів України.

Протягом

н.р.

Вч. МО

 

 

 

План роботи Школи мо/td/td span3/span class= /pлодого (малодосвідченого) вчителя

«Шлях до майстерності»

МО вчителів гуманsp;p align= /td/p/p/span87/spanp align=td rowspan= /pітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

 

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Прим.

1

Первинний інструктаж

«Пріоритетні напрямки  роботи МО»

Вересень

Головко Т.О.

 

2

Інструктаж 

«Ведення шкільної документації»

Вересень

Головко Т.О.

 

3

Семінар-практикум

«Майстерність сучасного уроку»

Жовтень

Головко Т.О.

 

4

Семінар-практикум

«Побудова іміджу сучасного вчителя»

Грудень

Волик Н.Ф.

 

5

Круглий стіл

«Проблеми молодого (малодосвідченого) вчителя, шляхи їх подолання».

Підготовка до складання творчого звіту молодого (малодосвідченого) вчителя

Квітень

Волик Н.Ф.

 

6

Творчий звіт молодого (малодосвідченого) вчителя та педагога-наставника

Травень

Головко Т.О.

Волик Н.Ф.

 

 

 

План роботи з малодосвідченими вчителями

МО вчителів гуманітарних дисциплін

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1

( 2013/2014 н.р.)

 

ПІБ вчителя,

якому надається допомога

ПІБ наставника

Проблема, з якої

надається допомога

Результат

роботи

Ласа Ольга Михайлівна

Волик Надія Федорівна

підвищення рівня знань та формування життєвої компетентності на уроках учителів гуманітарних дисциплін через використання інтерактивних та мультимедійних технологій навчання

 

Підвищення рівня самоосвіти, виступи на засіданнях МО, ПР.

 

Роль самоосвіти в реалізації проблеми МО

«Підвищення рівня знань та формування життєвої компетентності на уроках учителів гуманітарних дисциплін через використання інтерактивних та мультимедійних технологій навчання»

 

"Удосконалення методичної майстерності –

 це  передусім самоосвіта, особисті ваші зусилля,

спрямовані на підвищення власної  культури праці

 і, в першу чергу, культури мислення".

В. Сухомлинський

 

Самоосвіта є елементом виробничої діяльності кожного вчителя, який вільно обирає матеріал, прийоми й засоби роботи. У процесі самоосвіти реалізуються  основні дидактичні принципи – систематичності, послідовності, наступності, зв’язку з практикою тощо.

У процесі самоосвіти вчителі МО дотримуються таких основних принципів:

а) взаємообумовленість мети, суті, змісту, структури методичної роботи;

б) безперервність і систематичність підвищення кваліфікації та професійної майстерності;

в) комплексне вивчення питань соціології, психології, дидактики, теорії виховання, наукових основ викладання навчальних предметів та поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодіння уміннями та навичками, необхідними у педагогічній діяльності;

ґ) випереджальний характер підвищення кваліфікації педагога, своєчасне опанування науковою декорацією;

г) відвідування семінарів, педагогічних читань, активна робота у шкільному МО.

 Основним критерієм для оцінки самоосвітньої роботи вчителя є проведений урок, виховний захід.

                                                                      Самоосвіта

членів МО гуманітарних дисциплін  Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 (2011/2012 н.р.)

з/п

ПІБ

учителя

Науково-методична про­блема, над якою працює вчитель

1

Волик Н.Ф.

Інтеграція на уроках словесності з використанням елементів інноваційних технологій

2

Головко Т.О.

Використання нетрадиційних форм та методів роботи на уроках, застосування проектних технологій

3

Стригунівська Л.О.

Вивчення української літератури з інтеграцією суміжних предметів

4

Охріменко Т.О.

Вивчення зарубіжної літератури з інтеграцією суміжних предметів

5

Польська Ю.В.

Розвиток комунікативних навичок у процесі гри на уроках англійської мови

 

Склад вчителів МО української мови та літератури

 

(2013/2014 н.р.)

 

 

з/п

ПІБ вчителя

Дата

народження

Освіта

Який ВНЗ

закінчила

і коли

Здобутий фах

Предмет,

який викладає

Категорія

Курси

підвищення кваліфікації,

рік

Які мають нагороди, вчені ступені, зван­ня

Педагогічний

стаж (років)

Навчальне навантаження

У яких класах викладає

Проблема,

над якою працює вчитель

1

Волик Н.Ф.

05.04

1947

В

Полтавський

Вчитель укр..мови

літератури

Укр..мову

літературу

Вища

 

2005

Вч.метод

46

4

8

Інтеграція на уроках словесності з використанням елементів інноваційних технологій

2

Головко Т.О.

10.05

1972

В

Ніжинський

Вчитель укр..мови.історії

Укр..мову

літературу

етику

Вища

2009

-

18

5

6,9

Використання нетрадиційних форм та методів роботи на уроках, застосування проектних технологій

3

Стригунівська Л.О.

27.01.

1963

В

Полтавськи

Вчитель укр..мови

літерат

Укр..мову

літературу

 

І

2006

-

26

15

5,6,7

Вивчення української літератури з інтеграцією суміжних предметів

4

Охріменко Т.О.

06.01

1969

В

Полтавськи

Вчитель рос.мови

Рос..мову

зарубіжну

літературу

 

І

2010

-

22

14

5-9

Вивчення зарубіжної літератури з інтеграцією суміжних предметів

5

Польська Ю.В.

27.03.1980

В

Ніжинськи

Вчитель англійської мови та світової літератури

Історію

Право

Етику

Худ.культ

ІІ

2010

-

6

21

5-9

Розвиток комунікативних здібностей в процесі гри на уроках англійської мови

6

Ласа О.М.

 

 

Ніжинськи

Вчитель укр..мови

англ..мови

Укр..м

англ..м

Заруб. літ

спец

-

-

2

6

Інд.

-

 

План роботи МО вчителів гуманітарних дисциплін

щодо удосконалення навчально-мето­дичного забезпечення

викладання предметів гуманітарного циклу

(2013/2014 н.р.)

(виготовлення та систематизація методичних, ди­дактичних,

роздаткових матеріалів, наочних посібни­ків, робота в кабінеті)

 

/trcenterMsoNormal0p class=культури праціСклад вчителів МО української мови та літератури MsoNormal p align=123/spanspan

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.             

Виготовлення роздаткових матеріалів з навчаль­них тем для учнів 5—9-х класів .

Протягом н.р.

 

 

2.             

Виготовлення наукових, методичних, дидактич­них матеріалів з різних тем предметів у 5—9-х класах.

Протягом н.р.

 

 

3.             

Працювати над поповненням кабінетів наочни­ми посібниками.

Протягом н.р.

 

 

 

4.             

Поповнювати кабінети науковою, методичною та художньою літературою.

Протягом н.р.

 

 

5.             

Працювати над виготовленням таблиць до на­вчальних тем

Протягом н.р.

 

 

6.             

Поповнювати науково-методичний комплекс до уроків розвитку зв'язного мовлення.

Протягом н.р.

 

 

7.             

Поповнювати науково-методичний комплекс до нетрадиційних уроків.

Протягом н.р.

 

 

8.             

Систематизувати науково-методичні матеріали.

Грудень, 2012 р.,

травень, 2013 р.

 

 

9. з/пnbsp;42spantd width= class=/p class=Етику/span            

Працювати над пошуком та запровадженням у роботу нових комп'ютерних технологій.

Протягом н.р.

 

 

10.         

Працювати над поповненням кабінетів відео- та аудіоматеріалами.

Протягом н.р.

 

 

11.         

Працювати над поповненням кабінетів про­грамним комп'ютерним забезпеченням

Протягом н.р.

 

 

12.         

Поповнювати методичну базу в кабінеті української мови та літератури «Шевченківська світлиця»

Протягом н.р.

 

 

13.         

Поповнювати в кабінетах  народознавчі куточки.

Протягом н.р.

 

 

 

Завдання школи передового досвіду

вчителів МО гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

w  Вдосконалення змісту, форм, методів навчання.

w  Підвищення рівня знань учнів.

w  Вивчення, узагальнення, розповсюдження передового досвіду, набутого колективами передових закладів.

w  Вдосконалення організації навчання учнів на досвіді новаторів освіти.

w  Підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів

w  Надання методичної допомоги вчителям, які її потребують.

w  Координування роботи методичної ради та методичного об'єднання.

w  Систематичне інформування вчителів МО щодо передового педагогічного досвіду.

w  Активна участь в роботі районних, міських та обласних методичних об'єднань

w  Контроль за впровадженням передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів.

w  Розробка приватних методик.

 

Форми та методи розповсюдження

передового педагогічного досвіду, досягнень освіти й науки

МО вчителів гуманітарних дисциплін

(2013/2014 н.р.)

 

w   Організація науково-практичних конференцій.

w   Організація семінарів та засідань учбово-методичного характеру.

w   Лекційна пропаганда.

w   Організація постійно діючих тематичних виставок.

w   Організація засобів масового інформаційного характеру: складання інформаційних бюлетенів, листків передового досвіду.

w   Організація засобів індивідуального інформаційного характеру: складання тематичних покажчиків, складання рекомендованих списків літератури, проведення тематичних усних оглядів та доповідей на засіданнях МО, вибіркове розповсюдження інформації.

w    Організація впровадження кращого досвіду роботи вчителів району, міста, об­ласті, України.

w   Проведення декади «Великому Кобзареві присвячується» та української мови й літератури.

w    Участь у конференціях, семінарах, зустрічах, педагогічних читаннях щодо творчих завдань, методичних питань, даних вчителям для апробації, ви­роблення рекомендацій для їх впровадження.

w    Участь у конкурсі «Учитель року».

w   Взаємовідвідування уроків, днів відкритих дверей, методичних днів, семінарів-практикумів з їх подальшим обговоренням та аналізом.

 

 

 

 

 

Алгоритм роботи вчителя ___________________________

______________________________

над науково-методичною проблемою

_______________________

___________________________________________

на 201 __ /201__ рр.

 

1 рік

1.     Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи.

2.     Дослідження реального рівня професійної майстерності.

2.1. Аналіз роботи вчителя.

2.2. Вивчення рівня навчальних досягнень школярів.

2.3. Анкетування, діагностування.

3. Виявлення проблеми, обґрунтування її актуальності.

3.1.  Опрацювання вчителем проблеми: мета, форми, методи реалізації.

3.2.  Підготовка аналітичного матеріалу.

3.3.  Побудова моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.

Підсумки: накопичення методичного матеріалу, теоретичного банку даних.

 

2 - 3 роки

1. Створення умов для розв'язання поставлених завдань.

1.1. Оформлення довідково-інформаційної методичної папки із визначеної проблеми.

1.2.  Участь у інструктивно-методичних нарадах, лекціях, дискусіях з визначеної проблеми.

        1.2.1. Організація наставництва, консультацій для молодих вчителів.

1.3.  Складання переліку рекомендованої літератури з проблеми.

1.4.  Проведення педагогічних читань з визначеної проблеми.

1.5.  Підготовка, проведення, участь у семінарі з визначеної теми.

        1.5.1. Опрацювання відповідних статей періодичної літератури.

2. Організація роботи над новою технологією.

2.1. Розробка найбільш ефективних у роботі основних положень, методів, заходів, технологій.

2.2. Творчий звіт вчителя за результатами роботи.

2.3. Проведенні моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх вихованості, розвитку.

2.4. Проведення підсумкових контрольних робіт, тестувань, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів.

2.5. Вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів.

2.6. Випуск методбюлетенів з досвіду роботи.

2.7. Виконання науково-дослідних завдань вчителем.

2.8. Створення банку інформації щодо впроваджених проблем у навчально-виховний процес школи.

2.9. Взаємовідвідування уроків.

 

4 рік

1. Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій.

2. Оформлення результатів досліджень.

3. Участь у методичній конференції, педраді.

 

 

Очікувані результати

Підвищення педагогічної майстерності вчителя.

Використання набутого досвіду більшістю педагогів.

Вдосконалення змісту, форм, методів роботи вчителя.

Високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

  

Графік проведення перевірки

ведення робочих зошитів і зошитів для контрольних робіт

з української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури в (2013/2014 н.р.)

 

 

      Дата

Клас

Вересень, 2012 р.

Жовтень, 2012 р.

Листопад 2012 р.

Грудень, 2012 р.

Січень,

2013 р.

Лютий,

2013 р.

Березень,

2013 р.

Квітень, 2013 р.

Травень, 2013 р.

5

+

 

 

 

 

 

+

 

 

6

+

 

 

 

 

 

+

 

 

7

+

 

 

 

 

 

+

 

 

8

+

 

 

 

 

 

+

 

 

9

 

+

 

 

 

 

 

+

 

                   
                   
 

Зміст роботи

МО вчителів гуманітарних дисциплін

 (2013/2014 н.р.)

 

з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

Примітка

1

Планування роботи МО на 2012/2013 н.р.

Серпень

 

 

2

Проведення засідань МО

Протягом н.р.

 

 

3

Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання  у 5—9кл. в 2012/2013 н.р.

 

Серпень

 

 

4

Направлення вчителів МО для участі в районних та міських семінарах з метою підготовки їх до роботи в новому навчальному році

Серпень

 

 

5

Планування роботи з предметів на

2012/2013 н.р.

Серпень

 

 

6

Складання пакету документів мовної освіти

Вересень

 

 

7

Взаємовідвідування уроків вчителями МО

Протягом н.р.

 

 

8

Проведення індивідуальних та групових консультацій

Протягом н.р.

 

 

9

Вивчення рівня знань учнів під час навчання

Вхідна атестація (для 5 кл. у вересні), контрольна атестація — 1 раз на семестр

 

 

10

Перевірка виконання програм.

Складання звітів

1 раз на семестр

 

 

11

Перевірка стану учнівських зошитів

1 раз на місяць

 

 

12

Проведення семінарів, круглих столів щодо методологічних питань

Протягом н.р.

 

 

13

 

 

 

 

 

 

Проведення методичних оперативок:

а) планування роботи на рік;

Вересень

 

 

б) питання та проблеми, пов'язані з викладанням предметів;

Протягом н.р.

 

 

в) поточні питання;

Протягом н.р.

 

 

г) аналіз роботи за І, II семестр;

Грудень, червень

 

 

ґ) результати контрольних зрізів знань;

Квітень

 

 

д) підготовка аналізу роботи за рік.

Травень

 

 

14

Підготовка текстів для контрольних зрізів знань, завдань для олімпіад

Жовтень

 

 

15

Проведення олімпіад (І тур).

Індивідуальна робота з перемож­цями і підготовка їх для участі в II, ІІІ турах

Жовтень, листопад

 

 

16

Контроль за системою та якістю проведення педагогічного консультування учнів та батьків

Протягом н.р.

 

 

17

Підготовка та проведення мовознавчих конкурсів

Протягом н.р.

 

 

18

Підготовка та проведення літературознавчих конкурсів

Протягом н.р.

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка та проведення заходів до:

 

 

 

• Всеукраїнського дня бібліотек

30 вересня

 

 

• Всесвітнього дня учителів

5 жовтня

 

 

• Дня української мови та писемності

9 листопада

 

 

• Міжнародного дня толерантності

16 листопада

 

 

• Дня свободи

22 листопада

 

 

• Дня пам'яті жертв голодомору та політичних репресій

24 листопада

 

 

• Свята Св. Миколая

19 грудня

 

 

• Дня Соборності України

22 січня

 

 

• Міжнародного дня рідної мови

21 лютого

 

 

• Дня народження Т.Г.Шевченка

9 березня

 

 

• Всесвітнього дня поезії

21 березня

 

 

• Міжнародного дня театру

27 березня

 

 

• Всесвітнього дня Землі

22 квітня

 

 

• Всесвітнього дня книги і авторського права

23 квітня

 

 

• Дня Чорнобильської трагедії

26 квітня

 

 

• Дня матері

13 травня

 

 

• Міжнародного дня сімей

15 травня

 

 

• Міжнародного дня музеїв

18 травня

 

 

• Дня науки

19 травня

 

 

• Дня слов'янської писемності та культури

24 травня

 

 

20

Підготовка та проведення ярмарку педагогічної майстерності

Згідно плану роботи школи

 

 

21

Взаємоперевірка виконання програм, складання звітів

Грудень, червень

 

 

22

Підсумки атестації вчителів МО

Квітень

 

 

23

Підбиття підсумків роботи МО за 2011/2012 н.р.

Червень

 

 

24

Планування роботи МО на 2012/2013 н.р.

Травень

 

 

           

 

class=/pMsoNormalMsoNormal /td/span/tdp class=90

center p align=MsoNormal

MsoNormal/span/spancenterspanspan valign=td width= Планування роботи МО на 2012/2013 н.р.

/pcenternbsp;td colspan=/span/p2/td /td